Tuesday, May 19, 2020

Communal Advisory about “Reopening”

too see the Communal Advisory about “Reopening” in English see here

https://drive.google.com/open?id=1-S59zdIJuQLWlxH-z2h4WWoz51EGryPF- תרגום חפשי -
ב"ה, כ"ד אייר

בהיות ויש משא ומתן רציני ע"ד פתיחת ה"הגבלות" בכלל ובקהילתינו בפרט - כפשוט בהתאם להוראות הרופאים ודינא דמלכותא וכו'. 
ובפרט בשכונת קראון הייטס שבהתאם לנתונים מוצקים (שנבדק ע״י סטטיסקאים ורופאים מומחים) אודות המצב כעת בקהילה: 

הננו להמליץ כדלקמן:
א. לכל לראש, כפשוט, צריכים להישמע לכל הוראות הרופאים וחוקי הממשלה.
ב. נמסר לנו שההגבלה ע"ד השתתפות במניני המרפסות לאלו שלא גרים במקום כבר לא רלוונטית, ובתנאי ששומרים על המרחק המתאים וכו'.
ג. הבד"צ למרות התייעצויות רציניות וסדירות עם קשת רחבה של רופאים מומחים אינה רואה את עצמה כפוסק בעניני רפואה (וההתערבות בהתחלה היה ע"מ למנוע טעות אפשרית שתפילה בציבור או דינים אחרים כיו"ב דוחים פקו"נ ר"ל)
ד. בשלב זה, הבד״צ מעביר כל הסמכויות בענין זה לרופאים המקומיים ולאחראים על החוק.
ה. כפשוט שהבד"צ יתנו עצות והוראות לכל החלטה שיש בה נפק"מ הלכתית.
ויה"ר שלא נצטרך להורות בענינים כגון אלו אלא נחזור לתפקידינו האמיתי בקיום היעוד "ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחילה" תיכף ומי"ד ממ"ש!

No comments:

Post a Comment