Friday, July 31, 2020

מהרב ברוין שליט"א - לדרכו של הרמב"ם במשנה תורה


בקשר לסיום הרמב"ם הל"ט והתחלת מחזור המ', הודפס מחידושים של המרא דאתרא וחבר הבד"צ 
הרב יוסף ישעי' ברוין שליט"א, שנאמרו בעת סיום הרמב"ם, 
בכדי לעורר ולחזק תקנת לימוד רמב"ם היומי בין אנ"ש וכל עמך בית ישראל. 
בעז"ה יופץ במאות בתי כנסיות ברחבי נ.י. 
לתועלת הלומדים ניתוסף גם את המורה שיעור.

מי שרוצה לקבל כמות של קונטרסים ולהפיץ במקומו לשלוח מייל igudch@gmail.com
 שנזכה לקיום היעוד שבסיום ספר הי"ד "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים ליד מכסים".

No comments:

Post a Comment